veda-tabelaИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ: ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РА ДОГОВОР: №15/04/2/0/00175 от 05.10.2016 г. по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маргетинг на селскосопански продукти“ ПРОЕКТ: Модернизация на съществуващ сграден фонд за изграждане на нов цех за производство на биологичен ябълков оцет

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ: ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР: №BG06RDNP001-4.001-0047 от 13.11.2019г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ №BG06RDNP001-4.001